گروه علوم اجتماعی و اقتصاد اهواز
ناحیه 4 اهواز

                               

ب درس كتاب جديدالتاليف جامعه شناسي 2جبراني

نوبت دوم      

نوبت اول

درس ها

فصل

 

5

 

3

5/2

اول

 

اول

5/2

دوم

3

سوم

3

چهارم

 

 

10

 

2

3

پنجم

 

 

 

دوم

3

ششم

3

هفتم

2

 

هشتم

2

نهم

5/2

دهم

5/2

يازدهم

 

5

2

دوازدهم

 

سوم

2

سيزدهم

2

چهاردهم

20 نمره

20 نمره

20 نمره

جمع

بارم بندی درس مطالعات اجتماعي     سال تحصیلی    91-90

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

متن

فعاليتها

متن

فعاليتها

متن

فعاليتها

اول

5

2

5/1

از سه فصل

1 نمره

5/2

1

دوم

5

2

5/1

3

1

سوم

5

1

1

5/2

1

چهارم

-

-

6

2

4

1

پنجم

-

-

5

2

3

1

جمع

20

20

20

  پورکاظم زهرا  http://pourkazeam.blogfa.com/

 

 

 

 

جدول بارم بندی کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی 1(دوم انسانی) 91-90

فصل ها

درس ها

نوبت اول

نوبت دوم

جبرانی

 

 

 

فصل اول

اول

5/2

 

 

 

4

 

 

 

5/7

دوم

5/1

سوم

5/2

چهارم

5/2

پنجم

2

ششم

2

هفتم

2

 

فصل دوم

هشتم

5/2

 

1

 

 

6

نهم

5/2

دهم

-

2

یازدهم

-

2

فصل سوم

دوازدهم

-

2

 

 

 

5/6

سیزدهم

-

5/1

چهاردهم

-

5/1

پانزدهم

-

5/1

شانزدهم

-

5/1

هفدهم

-

5/1

هیجدهم

 

5/1

جمع

20نمره

20نمره

20نمره

                                         پورکاظم زهرا   http://pourkazeam.blogfa.com/

 

 

بارم بندي كتاب علوم اجتماعي پيش دانشگاهي چاپ 1390(سالي واحدی)

جبراني

نوبت دوم

نوبت اول

درس ها

4

 

 

 

5

7

اول -  دوم - سوم

5/3

5/5

چهارم - پنجم

5/2

5/5

ششم - هفتم

 

5/3

2

هشتم

3

---

نهم

4

7

---

دهم – يازدهم - دوازدهم

5/2

5

---

سيزدهم - چهاردهم

20 نمره

20 نمره

20 نمره

جمع

                                        پورکاظم زهرا   http://pourkazeam.blogfa.com/

  ارسال در تاريخ نوزدهم آبان ۱۳۹۰ توسط سیده زهرا پورکاظم

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت