گروه علوم اجتماعی و اقتصاد اهواز
ناحیه 4 اهواز

57 تست چهارگزینه ای علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

 

سوالات چهارگزینه ای علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

1- در رأس اين نظام فردي قرار داشت كه واحد اجتماعي را توسط افراد مسلحي كه به وي وفادار بودند ، اداره مي كرد و مردم عادي هم رعيتي بودند كه ...

الف) فئودالي       ب) امپراتوري        ج) شاهنشاهي   د) خلافت

2- در واحدهاي عشيره اي ......... قبيله را براساس ................. اداره مي كردند .

الف) شاه - سنت  ب) سلطان - نسبت ج) ريش سفيدان - نسبت  د) سلطان - قوانين اجتماعي

3- در كدام واحدهاي اجتماعي اقتصاد شكل ساده و اغلب خود بسنده بود ؟

الف) امپراتوري و فئودالي   ب) فئودالي و عشيره اي  ج) عشيره اي و امپراتوري     د) شهرهاي مستقل  و عشيره اي

4- در اين نظام نخستين فرد هم سلسله به با توجه به قدرت نظامي به قدرت مي رسيد و توسط گروهي از اشراف حمايت                مي شد .

الف) امپراتوري            ب) خليفه اي     ج) آسيا         د) آفريقا

5- شهرهاي مستقل  بيشتر در كجا شكل گرفت ؟

الف) آمريكا            ب) اروپا           ج) آسيا                  د) آفريقا

6- عواملي كه باعث شد امپراتوريها به طور فراينده اي به منابع انساني و مالي نياز داشته باشند ؟

الف) تجمل گرايي     ب) حفظ حاكميت خود        ج) گسترش خود     د) هر سه مورد

7- به دوره اي كه اروپا براي مدت طولاني بصورت فئودالي و دور از تمدن به سر مي برد ................ مي گويند .

الف) دوره باستان            ب) دوره تاريك       ج) دوره طلايي      د) دوره انساني

8- شهرهاي جديد (مستقل) محل تجمع چه گروه هايي بود ؟

الف) تجار                  ب) صنعتگران              ج) بازرگانان                د) الف و ب صحيح است              

9- اصطلاح بورژواها ابتدا به  ...........دلالت داشت و بعدها به ................ اطلاق گرديد .

الف) بازرگاني ، تاجران شهري                      ب) شهرنشيني ، تاجران شهري

ج) تاجران شهري ، شهرنشيني                       د) بازرگانان ، صنعتگران    

10- كدام جمعه در مورد بوروژا صحيح نمي باشد :

الف) امكان تحصيل مال و مال اندوزي داشتند   ب) امكان تملك زمين و رسيدن به جرگه ي اشراف داشتند

ج) مهمترين هدف زندگي آنها كسب سود بود  د) بيشتر از طريق تجارت و صنعتگري كسب درآمد مي كردند

11- در قرن وسط حكومت ها مشروعيت خود را

الف ) مستقيم توسط پاپ و كليسا بدست مي آورند   ب ) بطور غير مستقيم توسط پاپ و كليسا بدست مي آورند

ج  )به طور مستقيم توسط مردم        د  ) به طور غير مستقيم توسط مردم

12- مهمترين شعارو داعيه ي رنسانس چه بود ؟

الف ) باز گشت به دوره طلايي روم               ب ) بازگشت به دين و كليسا

ج ) نگرش مثبت به دين ، كليسا و پاپ           د ) نگاه منفي به دنيا ، كار و جسم

13- كدام جمله نادرست است :

الف ) در قرون وسطا پيوند قوي بين زندگي و حكومت فئودالي و كليسا وجود داشت  .

ب) در عصر رنسانس به دنيا و كار توجه مي شد  .

ج) در عصر رنسانس حكومت مبنايي انساني و دنيامي داشت  .

د ) در عصر رنسانس حكومت مبنايي خدايي داشت  .

14- هسته ي اوليه و اصلي نظام جهاني در ........................شكل گرفت .

الف ) اروپا    ب ) اروپاي شرقي     ج ) اروپاي غربي     د ) در آسيا

15-مهمترين عامل تاثير گذار و يقين كننده در نظام جهاني :

الف ) سياست      ب ) فرهنگ      ج ) اقتصاد          د ) دين

16-اولين كشوري كه در عرصه استعمار گري جايگزين اسپانيا و پرتفال شد .

الف ) هلند       ب ) انگليس         ج ) فرانسه       د ) آمريكا

17- انقلاب صنعتي :

الف ) در انگلستان و با توجه به رشد تجارت و صنعت شكل گرفت .

ب ) در فرانسه و با توجه به رشد تجارت و صنعت شكل گرفت .

ج ) در اروپا و به تبعيت دخالت كليسا در حكومت شكل گرفت .

د ) انگلستان و با توجه دخالت كليسا در حكومت شكل گرفت .

18- با توجه به رابطه ي اقتصاد ي بين استعمارگر و استعمار شده كه با اراده حكومت هاي استعمار گر و منابع سرمايه داران آنها شكل گرفته بود چه رابطه ي شكل گرفت .

الف ) رابطه تابعي                    رابطه مركز - پيرامون

ج ) رابطه فقير و غني             د ) گزينه الف و ب صحيح است

19- به حاتي كه در آن ماليات بر واردات به نحوي تنظيم مي شود كه قيمت كالاي خارجي در داخل كشور ديگر كم تر از قيمت كالاهاي توليد شده در داخل كشور باشد ........................... مي گويند .

الف) تجارت بين المللي         ب) تعرفه اي            ج) تجارت تفرقه اي       د) تعرفه حمايتي

20- حق و تو در اختيار :

الف ) كشور هاي عضو شوراي                           ب ) اعضاي غير دائم شوراي امنيت

ج ) اعضاي دائم شوراي امنيت                         د ) اعضاي  مجمع عمومي سازمان مكمل

21- دلايل اصلي سرمايه گذاري كشورهاي صاحب سرمايه در ساير كشورها كداميك از موارد زير است .

الف)فروش بيشتر                                        ب) نبود بازار در كشورهايي خودي     

ج) نزديكي موادخام و تفاوت دستمزد                 د) شكوفايي اقتصادي كشورهاي فقير

22- كساني كه جهاني شدن را گسترش سرمايه داري مي دانند به كدام يك از اعتقادات زير معتقدند .

الف) حاكميت سرمايه برانسان   ب) اولويت سرمايه برصنعت   ج) حاكميت انسان برسرمايه   د) افزايش سود

23- مك لوهان افزايش استفاده از ارتباطات با بر زياد را با عنوان چه وضعيتي توصيف مي كند .

الف) نظام جهاني        ب) ارتباطات بين شهري     ج) دهكده جهاني     د) عصر رسانه ها

24- با فشرده شدن زمان و مكان فضايي جهاني شكل مي گيرد كه امكان ....... را به شدت افزايش مي يابد .

الف) تعامل                ب) اشتغال       ج) دوركاري       د) هماهنگي

25- توانايي آمريكا در توليد برنامه هاي رسانه اي ازجمله فيلم ها باعث شده ............ اعضاء جوامع ديگر را طبق ميل خود و شكل دهد .

الف) اقتصاد               ب) ذائقه           ج) شكل     د) هيچكدام

26- گروههاي فراملي مانند جنبش ضد سرمايه داري يا سازمان صلح سبز براساس كداميك از موارد زير شكل گرفته اند.

الف) آرمان هاي مشترك    ب) مرزهاي مشترك    ج) پيامهاي مشترك     د) همه موارد

27- در تقسيم بندي كشورها و رتبه بندي آنها از نظر قدرت ، بالاترين و پايين ترين رتبه به ترتيب از آن كداميك از كشورها يا دولتهاي زير است .

الف) قدرتمند، ذره   ب) ذره ، ابرقدرت   ج) قدرتمند ، ابرقدرت      د) ابرقدرت ، ذره

28- در راستاي نابرابري درسازمان ملل متحد حق وتو به عنوان يك شاخص نابرابري به كداميك از كشورها زير تعلق دارد .

الف) فرانسه،ايتاليا،آلمان،روسيه،چين    ب) روسيه، امريكا، آلمان، فرانسه، چين 

ج) چين،روسيه،امريكا، انگليس، فرانسه    د) فرانسه،امريكا،چين،روسيه،ژاپن

29- در نظام اقتصاد جهاني رابطه مركز، پيرامون برچه اساسي مشخص مي شود .

الف) ميزان سرمايه گذاري                       ب) ميزان درآمد         

ج) جايگاه كشورها در نظام تصميم كار بين المللي     د) جايگاه كشورها از نظر قدرت نظامي

30- كداميك از جوامع زير با اين تعريف مشخص مي شوند.كشورهايي كه در نظام تقسيم كار بين المللي نقشي ندارند يعني نه نيروي كار ماهر و نه منابع مواد خام و نه در سرمايه و صنعت  دانش جهاني سهم دارند .

الف) دولتهاي ذره                      ب) كشورهاي پيرامون       

ج) كشرهاي نيمه پيرامون                 د) كشورهاي حاشيه نشين نظام جهاني

31-هدف اصلي از طرح پي گيري راهبرد آمريكا در زمينه ي پرونده هسته اي ايران در شهريور سال 84 چه بود ؟

الف) پشتيباني از اروپائيان                                       ب) تسلط بر منابع ايران       

ج) محروم ايران از دست يابي به انرژي هسته اي         د) واردكردن ايران به مذاكره با امريكا

32-رفتار كداميك از موارد زير از قاعده مندي بيشتري برخوردار است ؟

الف) سازمان هاي بين المللي    ب) واحدهاي فراملي اقتصادي ج) واحدهاي فراملي اعتقادي  د) دولت ، ملتها

33-كداميك از موارد زير نشانگر مراقبت شركتهاي توليدي جهان از يكديگر است ؟

الف) كداميك افزايش توليدات صنعتي                     ب) استفاده از فن اوري و تكنولوژي 

ج) دست يابي به اسرار صنعتي يكديگر                د) ايجاد بازارهاي مشترك در جهان

34-در كداميك از مناطق جغرافياي زير سلاحهاي كشتار جمعي در حال گسترش است ؟

الف) خاور نزديك              ب) خاور نزديك بزرگ     ج) در اروپايي مركزي    د) امريكا

35- به بيان آمريكا كداميك از مفاهيم زير براي آمريكا خطر محسوب مي شود ؟ 

الف) اسلام ناب            ب) اسلام و شيعه        ج) اسلام انقلابي      د) اسلام مبارز

36-كداميك از اهداف زير از اهداف درجه دومي شناخته مي شوند ؟

الف) حفظ استقلال  ب) حفظ موجوديت كشور  ج) توسعه اقتصادي          د) تأمين امنيت

37-كداميك از اهداف زير اگر تحقيق نيابد موجب فروپاشي جامعه مي شوند ؟

الف) گسترش نفوذ جهان   ب) افزايش وحبه اجتماعي   ج) حفظ موجوديت كشور  د) رفاه اجتماعي

38-مبارزات گاندي در هند براي بدست آوردن كدام هدف زير مي باشد ؟

الف) امنيت ملي   ب) حق تعيين سرنوشت     ج) مداخله در امور داخلي      د) حفظ موجوديت

39-اختلال در كداميك از موارد زير تداوم زندگي جامعه را با مشكل مواجه مي كند ؟

الف) نابودكردن مردم       ب) منابع طبيعي    ج) اقتصاد       د) تهديد سرزمين

40-آمريكا براي حفظ بازارهاي جهاني به كدام مورد زير نيازمند است ؟

الف) تداوم تسلط خويش در جهان           ب) نفت   ج) نفت و گاز   د) حفظ تماميت ارضي

41-كدام وضعيت نشان دهنده جنگ سرد مي باشد ؟

الف) وضعيت كشتارجمعي   ب) وضعيت جنگ  ج) وضعيت شبه جنگي  د) وضعيت توسعه طبي

42-مهمترين ابزار ديپلماسي كه مبتني برگفتگو و مذاكره است كدام مورد زير مي باشد ؟

الف) پيشنهاد پاداش            ب) تهديد به مجازات    ج) اقناع    د) تبليغات

43- چه زماني روابط اقتصادي بين جوامع در جهت وابستگي بيشتر به يكديگر ، پيش رفت ؟

الف) با پايان يافتن جنگ جهاني دوم            ب) با پايان يافتن جنگ جهاني دوم    

ج) قبل از جنگ جهاني دوم                   د) قبل از جنگ جهاني اول

44- با توجه به كدام عامل ، اقتصاد جوامع از حالت خود بسندگي خارج شده است ؟

الف) صنعت             ب) مبادله      ج) تجارت        د) كشاورزي

45- چه زماني وابستگي ميان جوامع تشديد مي شود؟

الف) زماني كه كالاها و خدماتي كه به يك كشور وارد مي شود در توليد كالاهاي آن كشور مورد استفاده قرار نگيرد .

ب) زماني كه كالا ها و خدماتي كه به يك كشور وارد مي شود در توليد كالاهاي آن كشور مورد استفاده قرار گيرد .

ج) زماني كه كالا و خدمات در داخل كشور توليد شود .

د) زماني كه كالا و خدماتي كه به يك كشور وارد مي شود تاثير در توليد كالاهاي آن كشور نداشته باشد .

46- در طول زمان، هر چه به زمان حال نزديك مي شديم : ميزان توليد براي صادرات ......... ومتقابلاً بر ميزان واردات .......

الف) افزايش – افزايش                  ب) كاهش – كاهش            ج) افزايش – كاهش          د) كاهش افزايش

47- چه عواملي باعث شده كه سرمايه داري خارجي شكل بگيرد .

الف) تفاوت دستمزد                          ب) كاهش هزينه حمل و نقل            

ج) نزديكي به بازار مصرف               د) هر سه مورد

48- FDI  مخفف چيست .

الف ) سرمايه گذاري خارجي                        ب) سرمايه گذاري مستقيم خارجي   

ج) سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي           د) انواع سرمايه گذاري

49- كدام گزينه در مورد شركت هاي چند مليتي درست نيست ؟

 الف) از نظر مالكيت فراملي هستند       ب) از نظر مالكيت  بي دولت اند    

ج) سابقه اي بيش از يك قرن دارند     د) سابقه اي كمتر از يك قرن دارند

50- گروهي كه نسبت به جهاني شدن نظر مثبتي دارند به توسعه كدام كشورها در دهه هاي اخير استفاده مي كنند؟

الف) هند و چين        ب) هند و ژاپن           ج) آمريكا و كانادا     د) چين و ژاپن

51- نظريه پرداز دهكده جهاني چه كسي است ؟

الف) مك لوهان                     ب) دوريكيم              ج) پارسونز        د) بيل گيتس

52- بزرگترين و قدرتمندترين شركت هايي كه در زمينه توليد و توزيع فرهنگ فعاليت دارند در مالكيت ........... است .

الف) اروپايي        ب) امريكايي        ج) آسيايي       د) فراملي

53- مهمترين منبع قدرت و ثروت در جهان كنوني .............. است .

الف) دانش       ب) فناوري      ج) نيروي نظامي        د) دانش و فناوري

54- بالاترين حق رأي با توجه به سهام در بانك جهاني به ترتيب :

الف) ژاپن ، آلمان ، فرانسه   ب) امريكا، آلمان ، فرانسه  ج) امريكا، ژاپن ، آلمان   د) آلمان ، ژاپن، امريكا

55- رابطه نابرابر بين مركز و پيرامون از جهت برخورداري از مزايا :

الف) از بدو تكوين نظام جهاني وجود داشته        ب) در طول زمان ادامه يافت

ج) روز به روز    بيش تر مي شود                 د) هر سه مورد

56- در اقتصاد دانش محور ( سپا سرمايه اي ) سهم عمده توليد ناخالص مربوط به كدام بخش است ؟

الف) صفت                ب) كشاورزي       ج) خدمات      د) برابر است

57- كداميك از كشورهاي به ترتيب سركرده ، نظام جهاني بوده اند :

الف) هلند، انگلستان ، آمريكا         ب) امريكا ، انگلستان ، هلند

ج) فرانسه ، روسيه ، آمريكا           د) روسيه ، انگلستان ، امريكاارسال در تاريخ سوم مهر ۱۳۸۹ توسط سیده زهرا پورکاظم

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت